Art. 8. - Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.30.127 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  8. 

Sprzedaż i oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę i najem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, położonych na obszarach:

1) 7
 morskich pasów nadbrzeżnych - wymaga porozumienia z organem administracji rządowej właściwym w sprawach morskich,
2) 8
 terenów górniczych - wymaga, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, porozumienia z organem właściwym do udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin,
3) 9
 (skreślony),
4)
parków narodowych - wymaga porozumienia z właściwym dyrektorem parku narodowego.
7 Art. 8 pkt 1 zmieniony przez art. 26 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U.97.9.44) z dniem 6 sierpnia 1997 r.
8 Art. 8 pkt 2 zmieniony przez art. 135 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.94.27.96) Prawo geologiczne i górnicze z dniem 2 września 1994 r.
9 Art. 8 pkt 3 skreślony przez art. 135 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.94.27.96) Prawo geologiczne i górnicze z dniem 2 września 1994 r.