Art. 79. - Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.30.127 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  79. 

Prawo pierwokupu wykonuje się za cenę ustaloną między stronami w umowie sprzedaży.