Art. 7. - Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.30.127 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  7. 

W sprawach nie uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.