Art. 51. - Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.30.127 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  51. 
1. 
Wniosek o wywłaszczenie powinien określać:
1)
nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, jeżeli dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów,
2)
cel wywłaszczenia, z uzasadnieniem konieczności nabycia nieruchomości na ten cel,
3)
powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta część nieruchomości - powierzchnię zarówno części, jak i całości,
4)
dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i opis jej części składowych,
5)
lokale, jakie powinny być dostarczone osobom, które korzystają dotychczas z budynków i lokali przewidzianych do wywłaszczenia, oraz sposób, w jaki lokale zamienne będą dostarczone,
6)
osobę właściciela lub posiadacza nieruchomości, jeżeli nie jest nim właściciel,
7)
wyniki rokowań prowadzonych przez wnioskodawcę o odstąpienie nieruchomości, a także inne okoliczności uniemożliwiające zawarcie umowy w tym możliwości dostarczenia nieruchomości zamiennej, o której mowa w art. 61.
2. 
Do wniosku należy dołączyć:
1) 43
 decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2)
mapę obszaru wywłaszczanego ze wskazaniem powierzchni i oznaczeniem granic nieruchomości lub ich części wchodzących w skład tego obszaru; jeżeli wnioskiem o wywłaszczenie jest objęta część nieruchomości o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni całej nieruchomości, należy na mapie wykazać pozostałą część nieruchomości,
3)
poświadczony odpis z księgi wieczystej, stwierdzający prawo własności nieruchomości oraz istniejące na nieruchomości obciążenia albo, jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, poświadczony odpis dokumentu ze zbioru dokumentów, stwierdzający prawo własności nieruchomości oraz istniejące obciążenia, lub
4)
zaświadczenie właściwego państwowego biura notarialnego stwierdzające, że nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów, oraz wyciąg z ewidencji gruntów i budynków stwierdzający, w czyim posiadaniu znajduje się nieruchomość.
43 Art. 51 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.94.89.415) o zagospodarowaniu przestrzennym z dniem 1 stycznia 1995 r,