Art. 31. - Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.30.127 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  31. 
1.  19
 (skreślony).
2.  20
 (skreślony).
3.  21
 (skreślony).
4.  22
 (skreślony).
5.  23
 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów, sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, sposób zapłaty ceny sprzedaży, rozliczeń z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży.
6. 
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozporządzenia, ustala ulgowe stawki opłat za czynności notarialne i sądowe dokonywane w związku z oddawaniem w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.
19 Art. 31 ust. 1 skreślony przez art. 38 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.85.388) o własności lokali z dniem 1 stycznia 1995 r.
20 Art. 31 ust. 2 skreślony przez art. 38 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.85.388) o własności lokali z dniem 1 stycznia 1995 r.
21 Art. 31 ust. 3 skreślony przez art. 38 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.85.388) o własności lokali z dniem 1 stycznia 1995 r.
22 Art. 31 ust. 4 skreślony przez art. 38 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.85.388) o własności lokali z dniem 1 stycznia 1995 r.
23 Art. 31 ust. 5 zmieniony przez art. 38 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.85.388) o własności lokali z dniem 1 stycznia 1995 r.