Art. 3. - Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.30.127 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  3. 
1. 
Przepisy dotyczące gmin stosuje się odpowiednio do związków międzygminnych.
2. 
Lokalem w rozumieniu niniejszej ustawy jest również garaż będący częścią składową budynku.