Art. 23. - Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.30.127 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  23. 
1. 
Rejonowy organ rządowej administracji ogólnej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub zarząd gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem. Wykaz ten wywiesza się na okres 6 tygodni w siedzibie organu rejonowego lub zarządu gminy.
2. 
W wykazie, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1)
nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej,
2)
oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków,
3)
powierzchnię nieruchomości,
4)
opis nieruchomości,
5)
przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jego zagospodarowania,
6)
terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy,
7)
formę sprzedaży lub oddania nieruchomości,
8)
cenę gruntu, budynku i urządzenia oraz lokalu,
9)
wysokość opłat i terminy ich wnoszenia,
10)
warunki zmiany ceny nieruchomości i wysokości opłat.
3. 
Najemców lub dzierżawców lokali zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży oraz o przysługującym im pierwszeństwie nabycia zajmowanego lokalu.
4. 
Byli właściciele nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli zaoferują cenę równą wartości tej nieruchomości ustalonej w sposób określony w art. 38. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, chyba że adres byłego właściciela nieruchomości nie jest znany.