Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 maja 1920 r.
w przedmiocie godzin urzędowych w urzędach celnych kolejowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Na podstawie art. 20 rozporządzenia o taryfie celnej z 4 listopada 1919 r. (Dz. Ustaw № 95 poz. 510) zarządzam odnośnie do ostatniego ustępu § 5 przepisu wykonawczego do tegoż rozporządzenia (Dz. Ustaw № 95 poz. 511) w przedmiocie godzin urzędowych w urzędach celnych kolejowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego, tymczasowo, aż do czasu jednolitego unormowania tej sprawy w porozumieniu z zarządem kolejowym dla obszaru całego Państwa, co następuje:
Godziny urzędowe we wspomnianych urzędach celnych zgadzają się z takiemiż godzinami obowiązującemi dla ekspedycji towarowych na dotyczących stacjach kolejowych.

Dla wykonywania służby zewnętrznej, związanej z ruchem pociągów, objętych normalnym planem jazdy w godzinach pozaurzędowych, jak np. odprawa pociągów osobowych i rewizja bagaży, odbiór zagranicznych pociągów towarowych, przekazywanie zagranicznych przesyłek pospiesznych i t. p. ustanawiają kierownicy urzędów celnych stałe dyżury. Czas pełnienia tej służby ma być wliczony do normalnej ilości godzin urzędowych tak, iżby łączny czas pracy w godzinach urzędowych i pozaurzędowych nie przekraczał 7 godzin na dobę.

W wypadkach wyjątkowych mogą kierownicy urzędów zarządzić dłuższy niż 7-mio godzinny czas pracy.

Wszelkie dotychczasowe zarządzenia w powyższym przedmiocie uchyla się.