Art. 9. - [Podnoszenie flagi państwowej RP na polskich statkach morskich] - Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęcie państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
Art.  9.  [Podnoszenie flagi państwowej RP na polskich statkach morskich]
1. 
Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą polskie statki morskie jako banderę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; ponadto do bandery stosuje się prawo i zwyczaje międzynarodowe.
2. 
Statki morskie pełniące specjalną służbę państwową podnoszą także flagę oznaczającą pełnienie tej służby.
3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ustala wzory flag na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunki ich podnoszenia.