Art. 3a. - [Składanie oświadczeń woli w formie elektronicznej; sporządzanie dokumentów na informatycznych nośnikach danych] - Giełdy towarowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.910 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2024 r.
Art.  3a.  [Składanie oświadczeń woli w formie elektronicznej; sporządzanie dokumentów na informatycznych nośnikach danych]
1. 
Oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności w zakresie obrotu towarami giełdowymi oraz prawami lub obowiązkami, o których mowa w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), mogą być składane w postaci elektronicznej.
2. 
Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.
3. 
Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, zasady tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów, o których mowa w ust. 2, tak aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu towarami giełdowymi.