Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe - Rozdział 12 - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Rozdział 12 - Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.

Rozdział  12

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

1. 
Zwierzę, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 44, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest przetrzymywane w cyrku, podmiot prowadzący cyrk:
1)
zgłasza regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce zarejestrowania działalności cyrkowej albo
2)
przekazuje podmiotowi uprawnionemu do przetrzymywania tego zwierzęcia

- w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. 
Do zwierzęcia zgłoszonego zgodnie z ust. 1 pkt 1 stosuje się art. 73 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym.
3. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres i siedzibę podmiotu przetrzymującego zwierzę;
2)
adres miejsca przetrzymywania zwierzęcia;
3)
liczbę przetrzymywanych zwierząt;
4)
nazwę naukową gatunku zwierzęcia oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje;
5)
datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
6)
datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
7)
płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
8)
opis trwałego oznakowania zwierzęcia, w tym numer mikroczipa, jeżeli zwierzę zostało oznakowane przez wszczepienie mikroczipa.
4. 
Właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska prowadzi ewidencję zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Ewidencja zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera informacje, o których mowa w ust. 3 i 5.
5. 
Podmiot prowadzący cyrk zawiadamia regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania działalności cyrkowej o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 3, lub o padnięciu zwierzęcia przetrzymywanego w cyrku w terminie 30 dni o dnia zaistnienia zmiany tych danych lub padnięcia tego zwierzęcia.
6. 
Właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce zarejestrowania działalności cyrkowej wydaje podmiotowi prowadzącemu cyrk zgłaszającemu zwierzę zaświadczenie o wpisie do ewidencji zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, zawierające informacje, o których mowa w ust. 3.
7. 
Rada gminy może ustanowić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zakaz przetrzymywania w cyrku zwierząt zgłoszonych zgodnie z ust. 1 pkt 1 na nieruchomościach będących we władaniu tej gminy.

Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 49 ust. 1, nie zgłasza przetrzymywania zwierzęcia albo nie przekazuje tego zwierzęcia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, podlega karze aresztu albo grzywny.

1. 
Zezwolenia wydane na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44 dotyczące IGO, które zostały umieszczone na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, zachowują ważność do czasu wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie.
2. 
Informacje o zezwoleniu wydanym na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44, którego ważność została zachowana na podstawie ust. 1, obejmujące:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę podmiotu, który uzyskał to zezwolenie,
2)
nazwę naukową IGO oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje,
3)
liczbę lub ilość okazów IGO, którego dotyczą czynności objęte tym zezwoleniem,
4)
nazwę, cel, miejsce i czas wykonania czynności objętych tym zezwoleniem,
5)
numer tego zezwolenia

- gromadzi się w Rejestrze IGO.

Zezwolenia wydane na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44 dotyczące IGO, które zostały umieszczone w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 7 pkt 2, wprowadza się do Rejestru IGO po raz pierwszy za rok 2021.

Raport, o którym mowa w art. 21 ust. 14, składa się po raz pierwszy za rok 2021.

Termin, o którym mowa w art. 11 ust. 2, w odniesieniu do posiadaczy gatunków umieszczonych w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii przed dniem wejścia w życie ustawy liczy się od dnia wejścia w życie ustawy.

Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy.

Tworzy się Rejestr IGO.

1. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wprowadza do Rejestru IGO informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a-c, dotyczące stwierdzenia obecności IGO w środowisku, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska wprowadza do Rejestru IGO informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy zmienianej w art. 44 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 1 gatunki wymienione w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy zmienianej w art. 44, które nie są wymienione w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii, uznaje się za IGO stwarzające zagrożenie dla Polski.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 43, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 40 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.