Art. 51. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 51. - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  51. 
1. 
Zezwolenia wydane na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44 dotyczące IGO, które zostały umieszczone na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, zachowują ważność do czasu wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie.
2. 
Informacje o zezwoleniu wydanym na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44, którego ważność została zachowana na podstawie ust. 1, obejmujące:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę podmiotu, który uzyskał to zezwolenie,
2)
nazwę naukową IGO oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje,
3)
liczbę lub ilość okazów IGO, którego dotyczą czynności objęte tym zezwoleniem,
4)
nazwę, cel, miejsce i czas wykonania czynności objętych tym zezwoleniem,
5)
numer tego zezwolenia

- gromadzi się w Rejestrze IGO.