[Minister jako organ wyższego stopnia] - Art. 5. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 5. - [Minister jako organ wyższego stopnia] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  5.  [Minister jako organ wyższego stopnia]

Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) w stosunku do dyrektora parku narodowego w sprawach, o których mowa w art. 19 ust. 1 i art. 25 ust. 2.