[Naruszenia przepisów podlegające karze pozbawienia wolności] - Art. 34. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 34. - [Naruszenia przepisów podlegające karze pozbawienia wolności] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  34.  [Naruszenia przepisów podlegające karze pozbawienia wolności]
1. 
Kto:
1)
narusza zakaz, o którym mowa w art. 7 ust. 1, wprowadzając do środowiska lub przemieszczając do środowiska IGO stwarzający zagrożenie dla Polski,
2)
narusza zakazy, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014,
3)
narusza zakazy, o których mowa w art. 7 ust. 2,
4)
wykonuje czynności objęte zezwoleniem na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014, albo zezwoleniem na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 2, z naruszeniem warunków, sposobu, miejsca i czasu ich wykonywania określonych w tych zezwoleniach, w tym warunków wykonania czynności niezbędnych do zmniejszenia ryzyka ucieczki lub rozprzestrzenienia się IGO objętego tymi zezwoleniami,
5)
wbrew wymaganiom określonym w przepisach art. 12 ust. 1, 2 lub 4 sprzedaje albo przekazuje zwierzę lub roślinę podmiotowi, który nie uzyskał zezwolenia na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b oraz d rozporządzenia nr 1143/2014, lub zezwolenia na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3,
6)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 12 ust. 5 nie poddaje uśmierceniu zwierzęcia lub nie unieszkodliwia rośliny w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenienie się tego zwierzęcia lub tej rośliny

- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. 
W przypadku skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2 sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz gatunku obcego pochodzącego z przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.