[Zadania i kompetencje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska] - Art. 3. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 3. - [Zadania i kompetencje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  3.  [Zadania i kompetencje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska]
1. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
1)
składa do Komisji Europejskiej wniosek o:
a)
upoważnienie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014,
b)
dodanie inwazyjnego gatunku obcego, zwanego dalej "IGO", do wykazu inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014, zwanego dalej "wykazem IGO stwarzających zagrożenie dla Unii";
2)
przeprowadza ocenę ryzyka dla IGO objętego wnioskiem o dodanie do wykazu IGO stwarzających zagrożenie dla Unii, o której mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014;
3)
ustala IGO wymagające wzmocnionej współpracy regionalnej oraz składa wniosek do Komisji Europejskiej odpowiednio zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1143/2014;
4)
jest właściwy w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 19 ust. 5, art. 24 ust. 1 i art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1143/2014;
5)
przeprowadza analizę dróg niezamierzonego wprowadzenia do środowiska lub rozprzestrzeniania się IGO stwarzających zagrożenie dla Unii oraz ustala priorytetowe drogi przenoszenia IGO zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014;
6)
współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 1143/2014.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, oraz sprawozdanie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014, podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.