[Organy właściwe do przeprowadzenia działań zaradczych w przypadku wprowadzenia do środowiska IGO; renaturyzacja uszkodzonych... - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 24. - [Organy właściwe do przeprowadzenia działań zaradczych w przypadku wprowadzenia do środowiska IGO; renaturyzacja uszkodzonych ekosystemów] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  24.  [Organy właściwe do przeprowadzenia działań zaradczych w przypadku wprowadzenia do środowiska IGO; renaturyzacja uszkodzonych ekosystemów]
1. 
Jeżeli do środowiska został wprowadzony IGO stwarzający zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzający zagrożenie dla Polski, działania zaradcze, na koszt sprawcy wprowadzenia tego IGO do środowiska, przeprowadza w stosunku do:
1)
IGO podlegającego szybkiej eliminacji - organ właściwy do przeprowadzenia tych działań;
2)
IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę:
a)
dyrektor parku narodowego - na obszarze tego parku narodowego,
b)
właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska - na obszarze rezerwatu przyrody, z wyłączeniem lasów stanowiących rezerwat przyrody,
c)
poza obszarami parku narodowego i rezerwatu przyrody:
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego - na obszarze morskim,
właściwy dyrektor urzędu morskiego - na obszarze pasa technicznego,
d)
właściwy dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w lasach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
e)
właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
f)
właściwy wójt, burmistrz albo prezydent miasta - na obszarach innych niż wymienione w lit. a-e.
2. 
Organy, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają działania zaradcze również w przypadku, gdy nie można ustalić sprawcy wprowadzenia do środowiska IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, podlegającego szybkiej eliminacji lub rozprzestrzenionego na szeroką skalę.
3. 
Do przeprowadzenia działań zaradczych, o których mowa w ust. 1, w stosunku do IGO:
1)
rozprzestrzenionego na szeroką skalę - stosuje się przepisy art. 18 ust. 2 i 3 oraz art. 19;
2)
podlegającego szybkiej eliminacji - stosuje się przepisy art. 18 ust. 2 i 3, art. 19 oraz art. 20 ust. 2-8.
4. 
Po przeprowadzeniu działań zaradczych, o których mowa w ust. 1, w stosunku do IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę, organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują środki mające na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów, które zostały zdegradowane, uszkodzone lub zniszczone przez IGO, w stosunku do którego zastosowano te działania zaradcze zgodnie z art. 20 rozporządzenia nr 1143/2014.
5. 
Organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d oraz e, zawiadamia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o przeprowadzeniu działań zaradczych. Zawiadomienie zawiera informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3.