[Współpraca przy przeprowadzaniu działań zaradczych] - Art. 22. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 22. - [Współpraca przy przeprowadzaniu działań zaradczych] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  22.  [Współpraca przy przeprowadzaniu działań zaradczych]
1. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu morskiego, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zarządcy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przy przeprowadzaniu działań zaradczych współpracują ze sobą oraz z Polskim Związkiem Łowieckim.
2. 
Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
udostępnianie terenu lub
2)
wymianę informacji związanych z obecnością IGO w środowisku, lub
3)
przeprowadzanie działań zaradczych, lub
4)
przekazywanie informacji o przeprowadzonych działaniach zaradczych.
3. 
Szczegółowe warunki i sposób współpracy określa porozumienie zawarte między podmiotami, o których mowa w ust. 1.