[Definicje] - Art. 2. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
badania naukowe - badania naukowe w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia nr 1143/2014;
2)
drogi przenoszenia - drogi przenoszenia w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 1143/2014;
3)
działania zaradcze - działania zaradcze w rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporządzenia nr 1143/2014;
4)
eliminacja - eliminację w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporządzenia nr 1143/2014;
5)
gatunek obcy - gatunek obcy w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 1143/2014;
6)
inwazyjny gatunek obcy - inwazyjny gatunek obcy w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia nr 1143/2014;
7)
inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski - inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla pań stwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 4 rozporządzenia nr 1143/2014, umieszczony na liście inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski;
8)
inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii - inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia nr 1143/2014;
9)
izolacja - izolację w rozumieniu art. 3 pkt 15 rozporządzenia nr 1143/2014;
10)
kontrola populacji - kontrolę populacji w rozumieniu art. 3 pkt 14 rozporządzenia nr 1143/2014;
11)
lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski - listę inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1;
12)
obiekt izolowany - obiekt izolowany w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia nr 1143/2014;
13)
obszar morski - obszar morski Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234 i 1718);
14)
ochrona ex situ - ochronę ex situ w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 1143/2014;
15)
okaz inwazyjnego gatunku obcego - pojedynczego żywego osobnika inwazyjnego gatunku obcego lub jego część, gametę, nasiono, jajo lub diasporę, zdolne do przeżycia i rozmnażania;
16)
pas techniczny - pas techniczny w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
17)
podmiot władający - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, władające nieruchomością, na której stwierdzono obecność inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii lub inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski;
18)
przemieszczanie w środowisku - zmianę, na skutek interwencji człowieka, miejsca występowania w środowisku gatunku, który już wcześniej został wprowadzony do środowiska;
19)
inwazyjny gatunek obcy rozprzestrzeniony na szeroką skalę - inwazyjny gatunek obcy rozprzestrzeniony na szeroką skalę w rozumieniu art. 3 pkt 16 rozporządzenia nr 1143/2014;
20)
różnorodność biologiczna - różnorodność biologiczną w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia nr 1143/2014;
21)
terytorium państwa trzeciego - terytorium państwa nienależącego do Unii Europejskiej;
22)
usługi ekosystemowe - usługi ekosystemowe w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia nr 1143/2014;
23)
wprowadzenie do środowiska - wprowadzenie w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 1143/2014;
24)
zapas inwazyjnego gatunku obcego - inwazyjny gatunek obcy przetrzymywany w celach komercyjnych.