§ 7. - Funkcjonowanie systemu płatności. - Dz.U.2019.1376 - OpenLEX

§ 7. - Funkcjonowanie systemu płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1376

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2019 r.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności (Dz. U. poz. 1060), które utraciło moc z dniem 1 maja 2019 r. zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).