Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.
§  7.  Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu oraz dzienny oddział leczenia uzależnień wykonują następujące zadania:
1) diagnozowanie:
a) zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
b) zaburzeń nawyków i popędów;
2) diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób:
a) spożywających alkohol lub używających innych substancji psychoaktywnych,
b) z zaburzeniami nawyków i popędów;
3) realizację programów psychoterapii dla:
a) osób uzależnionych od alkoholu,
b) osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d) członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
e) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
4) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla pozostających w programie terapii:
a) osób spożywających alkohol szkodliwie i uzależnionych od alkoholu,
b) osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d) członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
e) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
5) prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
a) dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
b) członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
6) przygotowanie pacjenta do kontynuowania terapii w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradni leczenia uzależnień.