Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.
§  2.  Podmioty lecznicze wykonujące świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu realizują:
1) działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej;
2) programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
3) programy psychoterapii uzależnień;
4) programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie, zwane dalej "programami psychoterapii członków rodzin";
5) indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze dla osób spożywających alkohol szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;
6) indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;
7) działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.