Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2410

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.
§  14. 
1.  Szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień rozpoczęte na podstawie programu szkolenia opracowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, przy czym:
1) akredytacje udzielone na prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin oraz na prowadzenie stażu klinicznego zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane;
2) podmioty, których akredytacje na prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin oraz na prowadzenie stażu klinicznego wygasają w trakcie szkolenia, mogą na zasadach obowiązujących do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskać kolejną akredytację na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
3) osoby uprawnione do prowadzenia superwizji klinicznej do celów szkoleniowych na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoje uprawnienia;
4) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje, na podstawie przepisów dotychczasowych, zaświadczenia potwierdzające status uczestnictwa w szkoleniu, o którym mowa w ust. 1, stanowiące podstawę do uczestniczenia w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i psychoterapii członków rodzin, ważne nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
5) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza egzaminy certyfikacyjne nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
2.  Osobom, które zdały egzamin certyfikacyjny, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień oraz certyfikaty instruktora terapii uzależnień na podstawie przepisów dotychczasowych.
3.  Zaświadczenia potwierdzające status uczestnictwa w szkoleniu w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz programie szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
4.  Certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień oraz certyfikaty instruktora terapii uzależnień wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zachowują ważność.
5.  Osoby posiadające zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 3, uczestniczą w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i psychoterapii członków rodzin na zasadach dotychczasowych.