Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  8.
1. Zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji:
1) zastępują przewodniczącego Krajowej Komisji w sprawach z nim uzgodnionych;
2) zwołują posiedzenia plenarne Krajowej Komisji, posiedzenia jej prezydium oraz posiedzenia zespołów roboczych, w uzgodnieniu z przewodniczącym Krajowej Komisji;
3) przedstawiają Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wnioski, uchwały, opinie, stanowiska oraz informacje o działalności Krajowej Komisji, w uzgodnieniu z przewodniczącym Krajowej Komisji;
4) zastępują przewodniczącego Krajowej Komisji w czasie jego nieobecności.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zastępcy przewodniczącego regionalnej komisji, z tym że wnioski, uchwały, opinie, stanowiska oraz informacje o działalności regionalnej komisji zastępca przewodniczącego regionalnej komisji przedstawia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w uzgodnieniu z przewodniczącym regionalnej komisji.