Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  6.
1. Prezydium Krajowej Komisji tworzą: przewodniczący Krajowej Komisji, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz Krajowej Komisji.
2. Prezydium Krajowej Komisji:
1) ustala plan pracy Krajowej Komisji;
2) dokonuje wstępnej oceny wniosków i dokumentacji dotyczących rozpatrzenia określonej sprawy;
3) podejmuje decyzje o skierowaniu określonej sprawy na posiedzenie plenarne Krajowej Komisji lub do rozpatrzenia przez jej zespół roboczy;
4) zgłasza konieczność opracowania opinii, koreferatu lub ekspertyzy do prognoz oddziaływania na środowisko, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i innych opracowań dotyczących kierowanych do rozpatrzenia spraw Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
5) podejmuje decyzje o upoważnieniu przewodniczącego zespołu roboczego Krajowej Komisji do publicznego wyrażania stanowiska zespołu roboczego w rozpatrywanej sprawie;
6) udostępnia na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska plan pracy, wnioski, uchwały, opinie oraz stanowiska Krajowej Komisji, jak również dodatkowe opracowania, ekspertyzy i koreferaty przygotowane na jej posiedzenie.
3. Prezydium regionalnej komisji tworzą: przewodniczący regionalnej komisji, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz regionalnej komisji.
4. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do prezydium regionalnej komisji, z tym że prezydium regionalnej komisji:
1) zgłasza konieczność opracowania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska;
2) udostępnia na stronie internetowej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 6.