Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  5.
1. Zespół roboczy Krajowej Komisji tworzą członkowie tej komisji, powoływani przez prezydium Krajowej Komisji do rozpatrzenia określonej sprawy, w liczbie nie mniejszej niż piętnaście osób.
2. Prezydium Krajowej Komisji może powoływać stałe zespoły robocze do rozpatrywania określonych spraw.
3. Prezydium Krajowej Komisji powołuje przewodniczącego i sekretarza zespołu roboczego Krajowej Komisji.
4. Zespół roboczy regionalnej komisji tworzą członkowie tej komisji, powoływani przez prezydium regionalnej komisji do rozpatrzenia określonej sprawy, w liczbie nie mniejszej niż dziesięć osób.
5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.