Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  4.
1. W posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni przez prezydium Krajowej Komisji przedstawiciele zainteresowanych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, instytucji naukowych, przedsiębiorców oraz jednostek pomocniczych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.3)).
2. W posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych poświęconych określonym przedsięwzięciom lub dokumentom mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, z głosem doradczym, po uprzednim zgłoszeniu udziału odpowiednio u sekretarza Krajowej Komisji lub sekretarza zespołu roboczego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.