Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  3.
1. Posiedzenia plenarne Krajowej Komisji i posiedzenia jej zespołów roboczych zwołuje przewodniczący Krajowej Komisji lub upoważniony przez niego zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
2) co najmniej dziesięciu członków Krajowej Komisji.
2. O terminie posiedzenia plenarnego Krajowej Komisji lub posiedzenia jej zespołu roboczego powiadamia się odpowiednio członków Krajowej Komisji lub członków zespołu roboczego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. Wnioski, uchwały, opinie oraz stanowiska z posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji przewodniczący Krajowej Komisji przedkłada Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, a z posiedzeń plenarnych regionalnych komisji przewodniczący regionalnej komisji - regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.
4. Posiedzenia plenarne regionalnej komisji i posiedzenia jej zespołów roboczych zwołuje przewodniczący regionalnej komisji lub upoważniony przez niego zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
2) co najmniej pięciu członków regionalnej komisji.
5. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.