Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  2.
1. Krajowa Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych i na posiedzeniach zespołów roboczych.
2. Wnioski, uchwały, opinie i stanowiska na posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji są przyjmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Krajowej Komisji, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. W przypadku równej liczby głosów wynik głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego Krajowej Komisji lub głos osoby upoważnionej przez przewodniczącego do przewodniczenia posiedzeniu plenarnemu Krajowej Komisji.
4. Na wniosek przewodniczącego Krajowej Komisji, jego zastępców, sekretarza Krajowej Komisji oraz każdego z członków Krajowej Komisji może zostać podjęta uchwała o głosowaniu tajnym. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Członek Krajowej Komisji nie może uczestniczyć w posiedzeniu plenarnym Krajowej Komisji na prawach jej członka, w przypadku gdy jest autorem lub współautorem opracowania będącego dokumentacją w rozpatrywanej sprawie oraz w przypadku autorstwa lub współautorstwa opinii do rozpatrywanego opracowania, z wyjątkiem przypadków, gdy wykonanie tej opinii było wnioskowane przez Krajową Komisję.
6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do posiedzeń zespołów roboczych Krajowej Komisji.
7. Realizując swoje zadania, Krajowa Komisja bierze pod uwagę w szczególności prognozy oddziaływania na środowisko, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak również opracowania, informacje i okoliczności sporządzania tych dokumentów, mogące przyczynić się do kompleksowej analizy opiniowanej sprawy.
8. Rozpatrywanie spraw i przygotowywanie wniosków, uchwał, opinii i stanowisk przez Krajową Komisję następuje w terminie 6 tygodni od dnia przedłożenia sprawy do rozpatrzenia Krajowej Komisji.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.