Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  12.
1. Rozpatrywanie określonej sprawy w oparciu o prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub inne opracowanie Krajowa Komisja może poprzedzać opinią, koreferatem lub ekspertyzą, których celem jest:
1) zbadanie kompletności opiniowanej dokumentacji w świetle obowiązujących przepisów;
2) ustosunkowanie się do opiniowanej dokumentacji, a także do wszystkich związanych z nią opinii i wniosków;
3) ocena przydatności opiniowanej dokumentacji do celów, jakim miała służyć;
4) przedstawienie wykazu zagadnień, które wymagają uzupełnienia lub uszczegółowienia niezbędnego dla wydania właściwej opinii.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do regionalnych komisji.