Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  11.
1. Sekretarz zespołu roboczego Krajowej Komisji:
1) przygotowuje teksty wniosków, uchwał, opinii i stanowisk zespołu roboczego Krajowej Komisji;
2) przygotowuje protokoły z posiedzeń zespołu roboczego Krajowej Komisji;
3) przekazuje sekretarzowi Krajowej Komisji, w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia sprawy, podpisane przez przewodniczącego zespołu roboczego Krajowej Komisji wnioski, uchwały, opinie, stanowiska i protokoły.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do sekretarza zespołu roboczego regionalnej komisji.