Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  10.
1. Przewodniczący zespołu roboczego Krajowej Komisji:
1) prowadzi posiedzenia zespołu roboczego Krajowej Komisji;
2) formułuje propozycje wniosków, uchwał, opinii i stanowisk na posiedzeniach zespołu roboczego Krajowej Komisji;
3) akceptuje protokoły z posiedzeń zespołów roboczych;
4) przekazuje wnioski, uchwały, opinie i stanowiska zespołu roboczego Krajowej Komisji przewodniczącemu Krajowej Komisji lub jego zastępcom.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego zespołu roboczego regionalnej komisji.