Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.257.1745

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób funkcjonowania, organizację i tryb działania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zwanej dalej "Krajową Komisją", oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwanych dalej "regionalnymi komisjami" .