[Fundusz pomocowy] - Art. 22g. - Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające. - Dz.U.2022.1595 t.j. - OpenLEX

Art. 22g. - [Fundusz pomocowy] - Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1595 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  22g.  [Fundusz pomocowy]
1. 
W banku zrzeszającym albo jednostce zarządzającej tworzy się fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony w zakresie pomocy finansowej dla uczestników systemu ochrony mającej na celu poprawę ich wypłacalności i zapobieżenie upadłości oraz umożliwienie udzielania przez system ochrony wsparcia, o którym mowa w art. 22a ust. 1a.
2. 
Fundusz pomocowy jest tworzony z wpłat uczestników systemu ochrony wnoszonych kwartalnie w wysokości i na zasadach określonych w umowie systemu ochrony, a także z innych źródeł przewidzianych w tej umowie.
3. 
Wpłata dokonywana przez uczestnika systemu ochrony na fundusz pomocowy nie może być niższa niż wysokość obniżki składki, o której mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wynikająca z różnicy pomiędzy składką wyliczoną dla banku będącego uczestnikiem systemu ochrony oraz oszacowaną wielkością składki, w przypadku gdy bank ten nie uczestniczyłby w systemie ochrony.
3a. 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny przedstawia uczestnikom systemu ochrony wyliczoną różnicę, o której mowa w ust. 3. Informacja ta jest przekazywana do wiadomości uczestnika systemu ochrony oraz organu zarządzającego systemem ochrony.
4. 
Szczegółowe zasady zarządzania funduszem pomocowym określa umowa systemu ochrony.