[Cel funkcjonowania systemu ochrony] - Art. 22a. - Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające. - Dz.U.2022.1595 t.j. - OpenLEX

Art. 22a. - [Cel funkcjonowania systemu ochrony] - Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1595 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  22a.  [Cel funkcjonowania systemu ochrony]
1. 
Celem funkcjonowania systemu ochrony jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego jego uczestnika na zasadach określonych w ustawie i w umowie systemu ochrony, w szczególności przez udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń na warunkach określonych w umowie systemu ochrony.
1a. 
System ochrony może także wspierać:
1)
prowadzoną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusową restrukturyzację, o której mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 i 872), jeżeli została wszczęta wobec banku spółdzielczego;
2)
przejęcie banku, o którym mowa w art. 146b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, jeżeli bankiem przejmowanym jest bank spółdzielczy.
1b. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1a, odbywa się w szczególności przez udzielanie dotacji, pożyczek, gwarancji i poręczeń na warunkach określonych w umowie systemu ochrony.
2. 
Umowa systemu ochrony określa zakres odpowiedzialności uczestnika systemu ochrony za zobowiązania wynikające z gwarantowania płynności i wypłacalności innych uczestników systemu ochrony.