Funkcje oraz sposób ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków.
1. 
Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. 
Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się w górę do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
3. 
Tabela funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.
1. 
Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wydziału oraz kierownika sekcji uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich, odpowiednio, w sądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja została powierzona.
2. 
Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach apelacyjnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach okręgowych oraz rzecznika prasowego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości uwzględnia się zakres i charakter czynności oraz nakład pracy związanych z prowadzeniem określonej sprawy.
W przypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej niż wymienione w § 3, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z powierzoną funkcją.
Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie przysługuje za każdą sporządzoną ocenę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.
1. 
W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 2-4. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10-50% z zastosowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 lub § 4.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dodatku funkcyjnego sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.
W zakresie ustalania funkcji, z tytułu pełnienia których przysługują dodatki funkcyjne, oraz sposobu ustalania tych dodatków przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 12 sierpnia 2017 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2013 r. poz. 151).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 .

ZAŁĄCZNIK

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.FUNKCJAMNOŻNIK
123
1sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości0,4-1,1
2prezes sądu apelacyjnego

prezes sądu okręgowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego

0,4-1,1
3Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych0,8
4wiceprezes sądu apelacyjnego wiceprezes sądu okręgowego sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury0,35-0,8
5Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości0,3-0,8
6Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych0,3-0,7
7zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach apelacyjnych zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych0,2-0,6
8prezes sądu rejonowego przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym kierownik ośrodka zamiejscowego przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury0,3-0,55
9sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości wizytator w sądzie apelacyjnym wizytator w sądzie okręgowym pełnomocnik w sądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych pełnomocnik w sądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

0,25-0,5
10wiceprezes sądu rejonowego sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury0,2-0,45
11prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym0,4
12przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym kierownik sekcji w sądzie okręgowym rzecznik prasowy koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych0,2-0,4
13sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym0,3
14sędzia wyznaczony do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie0,2
15kierownik sekcji w sądzie rejonowym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi0,15-0,35
16koordynator do spraw mediacji0,1-0,3
1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 marca 2018 r.