Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.151 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków.
§  2.
1. Określa się tabelę funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
3. Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§  3.
1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wydziału, kierownika sekcji oraz kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich, odpowiednio, w sądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja została powierzona.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, kierownika szkolenia oraz rzecznika prasowego.
§  4. W przypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej niż wymienione w § 3, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z powierzoną funkcją.
§  5. W razie pełnienia więcej niż jednej funkcji sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 2-4. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10-50% z zastosowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 lub § 4.
§  6. Przepisy rozporządzenia w zakresie ustalania funkcji, z tytułu pełnienia których przysługują dodatki funkcyjne, oraz sposobu ustalania tych dodatków mają zastosowanie od dnia 8 maja 2009 r.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 zdanie drugie, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.2)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637, 672 i 1544.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz. U. Nr 83, poz. 761, z 2004 r. Nr 12, poz. 104, Nr 145, poz. 1538 i Nr 243, poz. 2427, z 2005 r. Nr 181, poz. 1500 oraz z 2006 r. Nr 58, poz. 399), które utraciło moc z dniem 8 maja 2009 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459).

ZAŁĄCZNIK 

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.FUNKCJAMNOŻNIK
123
1sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości0,4-1,1
2prezes sądu apelacyjnego,

prezes sądu okręgowego,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

0,4-1,1
3wiceprezes sądu apelacyjnego,

wiceprezes sądu okręgowego,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

0,35-0,8
4rzecznik dyscyplinarny0,8
5prezes sądu rejonowego,

przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym,

przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym,

przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym,

kierownik ośrodka zamiejscowego,

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości,

sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,3-0,55
6sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości,

wizytator w sądzie apelacyjnym,

wizytator w sądzie okręgowym,

pełnomocnik w sądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych,

pełnomocnik w sądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych,

wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym,

wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym,

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym,

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym,

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa,

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,25-0,5
7wiceprezes sądu rejonowego,

zastępca rzecznika dyscyplinarnego,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,2-0,45
8przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym,

kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym,

kierownik sekcji w sądzie okręgowym,

kierownik szkolenia,

rzecznik prasowy

0,2-0,4
9kierownik sekcji w sądzie rejonowym,

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym,

sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi

0,15-0,35