[Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI] - Art. 70s. - Fundusze inwestycyjne i... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 70s. - [Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  70s.  [Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI]
1. 
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI może złożyć:
1)
spółka kapitałowa w organizacji - w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
2)
spółka kapitałowa, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki do sądu rejestrowego - w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.
2. 
Bieg terminów określonych w art. 169 i art. 325 § 1 Kodeksu spółek handlowych do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI załącza się:
1)
statut lub umowę spółki;
2)
odpis z rejestru przedsiębiorców - w przypadku spółki kapitałowej, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2;
3)
dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 70d ust. 3;
4)
w przypadku akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, będących:
a)
osobami fizycznymi - dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej,
b)
osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;
5)
informacje o podmiotach dominujących i podmiotach zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opis wykonywanej działalności gospodarczej;
6)
ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania - w przypadku spółki, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, jeżeli wykonywała inną działalność przed złożeniem wniosku;
7)
analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;
8)
regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
9)
opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 70j ust. 1;
10)
dane osobowe osób, które mają istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, zatrudnionych u wnioskodawcy lub w podmiotach, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, wnioskodawca zlecił zarządzanie portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią lub zarządzanie ryzykiem, wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych tych osób oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;
11)
plan działalności obejmujący:
a)
wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,
b)
schemat oraz opis organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów centrali i oddziałów, jeżeli jest planowane ich otwarcie,
c)
opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności kapitałów własnych zarządzającego ASI, polityki wynagrodzeń, konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, powierzania wykonywania czynności innym podmiotom, obowiązków informacyjnych, publikacyjnych i sprawozdawczych,
d)
opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
12)
informacje o alternatywnych spółkach inwestycyjnych, jakimi wnioskodawca zamierza zarządzać, obejmujące:
a)
strategie inwestycyjne alternatywnej spółki inwestycyjnej,
b)
wskazanie funduszy bazowych - w przypadku zamiaru zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, która jest funduszem funduszy,
c)
opis polityki zarządzającego ASI w zakresie korzystania przez alternatywną spółkę inwestycyjną z dźwigni finansowej AFI,
d)
profile ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej,
e)
wskazanie AFI podstawowego oraz jego siedziby - w przypadku zamiaru zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, która działa jako AFI powiązany,
f)
wskazanie państwa macierzystego - w przypadku zamiaru zarządzania unijnym AFI lub alternatywną spółką inwestycyjną z siedzibą w państwie należącym do EEA;
13)
informacje o związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:
a)
opis powierzanych czynności,
b)
opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie czynności,
c)
zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,
d)
uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności;
14)
odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym wnioskodawca zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1;
15)
informacje i dokumenty dotyczące danej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą wnioskodawca będzie zarządzać po uzyskaniu zezwolenia, obejmujące:
a)
umowę lub statut spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną - w przypadku gdy prowadzi ona działalność w formie określonej w art. 8a ust. 2 pkt 2,
b)
regulacje wewnętrzne ASI,
c)
informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio,
d)
oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności przyjętych w regulacjach wewnętrznych ASI metod i zasad wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z przepisami dotyczącymi rachunkowości, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą dla danej spółki strategią inwestycyjną - w przypadku gdy zamierzone jest wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu wśród klientów detalicznych,
e)
umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej,
f)
dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
g)
dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie.
4. 
Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI spółka załącza dodatkowo oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 70t ust. 3, a w przypadku występowania takich powiązań - informację o powiązaniach obejmującą:
1)
firmy (nazwy), siedziby i adresy zarządzających z UE, spółek zarządzających, zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi spółka jest powiązana;
2)
określenie rodzaju powiązań;
3)
wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o których mowa w pkt 1, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich działalność.
5. 
Opisy, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 10, powinny uwzględniać kwalifikacje i doświadczenia zawodowe w zakresie poszczególnych strategii inwestycyjnych alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w ust. 3 pkt 12 lit. a.
6. 
W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez zarządzającego ASI, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.