[Zawiadomienie Komisji o zmianach w strukturze akcjonariuszy] - Art. 70r. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 70r. - [Zawiadomienie Komisji o zmianach w strukturze akcjonariuszy] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  70r.  [Zawiadomienie Komisji o zmianach w strukturze akcjonariuszy]
1. 
Zarządzający ASI zawiadamia Komisję o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wskazanie firmy (nazwy), siedziby i adresu albo danych osobowych podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, w związku z nabyciem lub objęciem akcji, przekroczył odpowiednio 10%, 33% lub 50% albo, w związku ze zbyciem akcji, spadł poniżej takiego progu.
3. 
Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania zarządzającym ASI, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w ust. 2, lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na zarządzającego ASI, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności, lub
2)
zakazać wykonywania prawa głosu z akcji posiadanych przez ten podmiot, przy czym przy dokonywaniu oceny, czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu, przepisy art. 54h ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Decyzje, o których mowa w ust. 3, są natychmiast wykonalne.
5. 
W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wykonywanie przez akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji zarządzającego ASI jest bezskuteczne.
6. 
Uchwała walnego zgromadzenia zarządzającego ASI jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała decyzję w przedmiocie zakazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
7. 
Na wniosek akcjonariusza Komisja uchyla decyzję w przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 3, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.