[Załączniki do wniosku przy jednoczesnym składaniu wniosku o zezwolenie na zarządzanie AFI] - Art. 58a. - Fundusze inwestycyjne... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 58a. - [Załączniki do wniosku przy jednoczesnym składaniu wniosku o zezwolenie na zarządzanie AFI] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  58a.  [Załączniki do wniosku przy jednoczesnym składaniu wniosku o zezwolenie na zarządzanie AFI]
1. 
Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, która składa jednocześnie wniosek o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oprócz dokumentów i informacji określonych w art. 58 ust. 1 załącza do tego wniosku:
1)
plan działalności obejmujący:
a)
wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,
b)
opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności kapitałów własnych towarzystwa, polityki wynagrodzeń, konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów zarządzanych funduszy, powierzania wykonywania czynności innym podmiotom oraz obowiązków informacyjnych, publikacyjnych i sprawozdawczych,
c)
opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
2)
informacje o funduszach, jakimi spółka zamierza zarządzać, obejmujące:
a)
strategie inwestycyjne funduszu,
b)
wskazanie funduszy bazowych - w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem funduszy,
c)
opis polityki towarzystwa w zakresie korzystania przez fundusz z dźwigni finansowej AFI,
d)
profil ryzyka funduszu,
e)
wskazanie funduszu podstawowego oraz jego siedziby - w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem powiązanym,
f)
wskazanie państwa macierzystego - w przypadku zamiaru zarządzania unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA;
3)
informacje o związanych z zarządzaniem funduszami czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:
a)
opis powierzanych czynności,
b)
opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie czynności,
c)
zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,
d)
uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności.
2. 
Załączane do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-3a, 12 i 12a, powinny uwzględniać również zakres działalności objęty wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a oświadczenie albo informacja, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 20, powinny odnosić się również do powiązań z zarządzającym z UE.
3. 
Wraz z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi spółka przekazuje:
1)
w przypadku gdy spółka zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA:
a)
statut lub inny dokument założycielski unijnego AFI lub funduszu,
b)
umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza unijnego AFI lub funduszu oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i 7,
c)
informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczącą unijnego AFI lub funduszu, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio,
d)
dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na działalność unijnego AFI lub funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne unijnego AFI lub funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;
2)
w przypadku gdy spółka zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a - statut funduszu i warunki emisji oraz dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego.