[Załączniki do wniosku o zezwolenie na działalność towarzystwa] - Art. 58. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Załączniki do wniosku o zezwolenie na działalność towarzystwa] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  58.  [Załączniki do wniosku o zezwolenie na działalność towarzystwa]
1. 
Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo załącza się:
1)
statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;
2)
schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
3)
analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;
3a)
opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 47a ust. 1;
4)
informacje i oświadczenia wymienione w art. 42b ust. 2 wraz ze wskazaniem osób, które będą sprawowały poszczególne funkcje, o których mowa w art. 42b ust. 1;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez towarzystwo, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na zatrudnienie;
8)
ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w przypadku, gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku;
9)
w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
10)
w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;
10a)
w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;
11)
informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności gospodarczej;
12)
odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;
12a)
oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie będzie adekwatny do rozmiaru i charakteru prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu inwestycyjnego będą prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną danego funduszu;
13)
(uchylony);
14)
(uchylony);
15)
(uchylony);
16)
(uchylony);
17)
(uchylony);
18)
(uchylony);
19)
(uchylony);
20)
oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 61 ust. 2, a w przypadku występowania takich powiązań - informację o powiązaniach obejmującą:
a)
firmy (nazwy), siedziby i adresy spółek zarządzających, zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi spółka jest powiązana,
b)
określenie rodzaju powiązań,
c)
wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich działalność.
1a. 
(uchylony).
2. 
W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.