[Instrumenty nadzoru nad akcjonariatem towarzystwa] - Art. 56. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Instrumenty nadzoru nad akcjonariatem towarzystwa] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  56.  [Instrumenty nadzoru nad akcjonariatem towarzystwa]
1. 
Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w art. 54 ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub pośrednio podmiotem dominującym towarzystwa lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na towarzystwo, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 54h ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności lub
2)
zakazać wykonywania prawa głosu z akcji towarzystwa posiadanych przez ten podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących temu podmiotowi. Dokonując oceny czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu przepisy art. 54h ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. 
Decyzje, o których mowa w ust. 1, są natychmiast wykonalne.
3. 
W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji towarzystwa jest bezskuteczne.
4. 
Uchwała walnego zgromadzenia towarzystwa jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
5. 
Jeżeli Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 54l ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. 
W przypadku wydania na podstawie ust. 1 decyzji w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu lub uprawnień podmiotu dominującego, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
7. 
Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo.
8. 
Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja uchyla decyzję w przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.
9. 
Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia.