[Skutki wadliwego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] - Art. 54l. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 54l. - [Skutki wadliwego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  54l.  [Skutki wadliwego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa]
1. 
W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:
1)
z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo
2)
pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo
3)
przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo
4)
po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji, o którym mowa w art. 54h ust. 5

- z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 54m.

2. 
W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa:
1)
z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo
2)
w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo
3)
przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo
4)
uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 54h ust. 5

- członkowie zarządu towarzystwa powołani przez podmiot dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu reprezentacji towarzystwa; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa, z zastrzeżeniem art. 54m.

3. 
Uchwały walnego zgromadzenia towarzystwa podjęte z naruszeniem przepisu ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
4. 
Czynności z zakresu reprezentacji towarzystwa podejmowane z udziałem członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2, są nieważne. Przepis art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
6. 
Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1.
7. 
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 1, nabył lub objął akcje lub prawa z akcji, o których mowa w art. 54 ust. 1, i nie dochowuje zobowiązania, o którym mowa w art. 54h ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości tych akcji lub praw z akcji. Wartość akcji lub praw z akcji ustalana jest na dzień ich nabycia albo objęcia według wartości godziwej, o której mowa w ustawie o rachunkowości.
8. 
Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest natychmiast wykonalna.
9. 
Komisja może określić w decyzji, o której mowa w ust. 7, że kara pieniężna jest płatna w miesięcznych ratach.
10. 
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 1, wypełni zobowiązanie, o którym mowa w art. 54h ust. 3, przed upływem terminu wskazanego w decyzji, o której mowa w ust. 7, Komisja wydaje decyzję o umorzeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 7:
1)
w całości albo
2)
w części odpowiadającej niezapłaconym przyszłym ratom - w przypadku określonym w ust. 9.