Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.95 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Art.  32a.  [Wymogi w stosunku do pozostałych dystrybutorów]
1.  Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz w zakresie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu klientów i uczestników tych funduszy.
2.  Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, stosuje w prowadzonej działalności rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające jej bezpieczeństwo i ciągłość oraz zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnia ochronę interesów uczestników lub potencjalnych uczestników funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.
3.  W podmiocie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz osób działających na jego rzecz z przepisami prawa oraz wszelkimi regulaminami i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w podmiocie.
3a.  Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, zatrudnia pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie świadczonych przez ten podmiot usług.
3b.  Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
4.  Informacje upowszechniane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez ten podmiot powinny być rzetelne i zrozumiałe.
5.  Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami klientów tego podmiotu.
6.  Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.
7.  Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz usług doradztwa inwestycyjnego, nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
1) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od osoby działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
2) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz klienta, w szczególności:
a) opłat na rzecz organu nadzoru,
b) podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa;
3) świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli:
a) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, na rzecz klienta,
b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta tego podmiotu,
c) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana - o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej.
7a.  Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, informuje klienta o zmianach w zakresie informacji przekazanych zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. c, jeżeli zmiany te mają związek z usługami świadczonymi na rzecz klienta.
8.  (uchylony).
9.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów,
2) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
3) tryb i warunki postępowania w zakresie przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b,
4) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
5) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób

- kierując się koniecznością zapewnienia zasad uczciwego obrotu oraz należytego zabezpieczenia interesów uczestników lub potencjalnych uczestników, niezależnie od rodzaju podmiotu, za pośrednictwem którego nabywane lub zbywane są jednostki uczestnictwa, a także koniecznością zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prowadzonej działalności, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie zasad uznawania posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez osoby wykonujące usługi maklerskie, wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.