[Transparentność działalności funduszu] - Art. 229. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 229. - [Transparentność działalności funduszu] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  229.  [Transparentność działalności funduszu]
1. 
Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego, a w przypadku zbiorczego portfela papierów wartościowych - także informacje reklamowe dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych, publikowane przez towarzystwo rzetelnie przedstawiają sytuację finansową funduszu albo zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz ryzyko związane z uczestnictwem w funduszu albo zbiorczym portfelu papierów wartościowych, a w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 3, także wskazują emitenta, poręczyciela lub gwaranta papierów wartościowych.
2. 
Do informacji reklamowych odnoszących się do nabywania certyfikatów inwestycyjnych, z których oferowaniem wiąże się obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego albo warunków emisji, stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2019/1156.
3. 
Jeżeli wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego cechuje się lub będzie się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem, w informacjach dotyczących funduszu, o których mowa w ust. 1, oraz informacjach reklamowych publikowanych przez towarzystwo należy wyeksponować stwierdzenie wskazujące na tę cechę.
4. 
Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład indeksu papierów wartościowych zgodnie z art. 99 ust. 1, w informacjach dotyczących funduszu, o których mowa w ust. 1, oraz informacjach reklamowych publikowanych przez towarzystwo należy wyeksponować stwierdzenie wskazujące na tę cechę.
5. 
Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz powiązany, w informacjach dotyczących funduszu, o których mowa w ust. 1, oraz informacjach reklamowych publikowanych przez towarzystwo należy wyeksponować stwierdzenie wskazujące na tę cechę.
6. 
Publikowane informacje, o których mowa w ust. 1 i 3-5, nie mogą wprowadzać w błąd.
7. 
Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez towarzystwo informacje dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych lub informacje reklamowe dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd lub nie zawierają informacji, o których mowa w ust. 1, może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.
8. 
Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez towarzystwo informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego lub informacje reklamowe, o których mowa w ust. 3-5, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd lub nie zawierają informacji lub wyeksponowanych stwierdzeń wymaganych odpowiednio na podstawie ust. 1 lub 3-5, może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.
9. 
Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez towarzystwo informacje reklamowe dotyczące funduszu inwestycyjnego nie zawierają informacji wymaganych odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 1-5 rozporządzenia 2019/1156 lub nie spełniają innych wymogów określonych w tych przepisach, może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.
10. 
Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 7-9, nie zostanie wykonany, Komisja nakłada na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim przypadku Komisja dokona ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt towarzystwa.
11. 
Statut funduszu inwestycyjnego innego niż fundusz inwestycyjny otwarty, jego prospekt lub inne publikowane i dostępne w sposób publiczny informacje oraz informacje reklamowe dotyczące takiego funduszu nie mogą zawierać informacji wskazujących, że fundusz ten spełnia wymagania określone w przepisach prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, lub sugerujących, że jego działalność jest zgodna z tymi przepisami.