[Odpowiedzialność administracyjna] - Art. 228. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 228. - [Odpowiedzialność administracyjna] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  228.  [Odpowiedzialność administracyjna]
1. 
W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa odnoszące się do zasad wykonywania działalności towarzystwa, narusza przepisy prawa regulujące działalność towarzystwa w zakresie dotyczącym funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zgodzie udzielonej przez Komisję, przekracza zakres tego zezwolenia lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, uczestników funduszu zagranicznego lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
cofnąć zezwolenie albo
2)
nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego całkowitego rocznego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, jeżeli taka równowartość albo kwota 10% prognozowanego całkowitego rocznego przychodu określonego w takiej analizie przekraczają 20 949 500 zł, albo
3)
zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
1a. 
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez towarzystwo w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne kwoty określone w ust. 1 pkt 2.
1b. 
W przypadku gdy towarzystwo jest jednostką dominującą lub jednostką zależną jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu jednostki dominującej najwyższego szczebla ujawniona w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
1c. 
W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa regulujące działalność towarzystwa w związku z zarządzaniem alternatywnym funduszem inwestycyjnym, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub zgodzie udzielonej przez Komisję, przekracza zakres tego zezwolenia lub narusza interes uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub inwestorów unijnego AFI, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie strategii inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne fundusze inwestycyjne, którymi zarządza lub może zarządzać towarzystwo, albo
2)
cofnąć zezwolenie, albo
3)
nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł, albo
4)
zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.
1d. 
W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 1c, jest rażące, Komisja wydając decyzję, o której mowa w ust. 1c pkt 2, może również cofnąć towarzystwu zezwolenie na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1.
2. 
Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których mowa w:
1)
ust. 1 i 1a, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny otwarty narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu, prospektu informacyjnego lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu;
2)
ust. 1c, jeżeli stwierdzi, że specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lub fundusz inwestycyjny zamknięty narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu, prospektu informacyjnego lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.
2a. 
Komisja może nakazać funduszowi zmianę statutu w terminie określonym przez Komisję, jeżeli statut zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.
2b. 
W przypadku gdy działalność funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej, narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i prowadzenia ich spraw, albo
2)
nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 20 949 500 zł, albo
3)
zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
2c. 
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez spółkę zarządzającą w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 2b, zamiast kary, o której mowa w ust. 2b pkt 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne kwoty określone w ust. 2b pkt 2.
2d. 
W przypadku gdy spółka zarządzająca jest jednostką dominującą lub jednostką zależną jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu jednostki dominującej najwyższego szczebla ujawniona w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
2e. 
W przypadku gdy działalność specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, w zakresie należącym zgodnie z art. 276e ust. 1 do kompetencji zarządzającego z UE, narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
zakazać wykonywania przez zarządzającego z UE lub jego oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i prowadzenia ich spraw, albo
2)
nałożyć na zarządzającego z UE karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo
3)
zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. 
W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w zezwoleniu na doradztwo inwestycyjne albo w zezwoleniu na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interes zleceniodawcy, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
cofnąć zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenie na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
2)
nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;
3)
zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
3a. 
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, 1c, 2 oraz 2b, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję:
1)
członka zarządu towarzystwa lub spółki zarządzającej lub
2)
członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego towarzystwa lub spółki zarządzającej

- karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł.

4. 
W przypadku gdy umowa lub umowy, o których mowa w art. 185 ust. 6, nie zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu, Komisja może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.
4a. 
W przypadku wykonania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa głosu z papierów wartościowych z naruszeniem art. 104 ust. 7 Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na towarzystwo zarządzające tym funduszem karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.
4b. 
Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1, 1c, 2, 2b, 2e, 3 oraz 3a, Komisja bierze w szczególności pod uwagę:
1)
wagę naruszenia oraz czas jego trwania;
2)
stopień odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie;
3)
sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;
4)
skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, rozmiar szkody wyrządzonej uczestnikom funduszu inwestycyjnego, o ile takie korzyści, straty lub szkody można ustalić;
5)
gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności tego naruszenia;
6)
uprzednie naruszenia niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana jest kara;
7)
środki podjęte po naruszeniu przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, aby zapobiec powtórzeniu się naruszenia.
5. 
Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
6. 
Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja może nakazać jej ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu na ochronę interesów uczestników.
7. 
Wydane przez Komisję decyzje dotyczące funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne są zbywane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja niezwłocznie przekazuje organom państwa właściwym dla nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi, w którym te jednostki lub certyfikaty są zbywane.
8. 
Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu zakresu wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo cofnięciu zezwolenia towarzystwu, które zarządza funduszem zagranicznym albo unijnymi AFI, Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego albo unijnego AFI.
9. 
Komisja przekazuje do publicznej wiadomości:
1)
informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, firmę, siedzibę i adres towarzystwa lub spółki zarządzającej lub imię i nazwisko osoby, na które nałożona została sankcja, o której mowa w ust. 1, 1a, ust. 2 pkt 1, ust. 2b, 2c lub 3a;
2)
w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - informację o jego złożeniu, o ile Komisja przekazała do publicznej wiadomości informację o decyzji, której ten wniosek dotyczy;
3)
informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji.
10. 
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 9 pkt 1 lub 3 wymaga podjęcia przez Komisję uchwały.
11. 
Komisja może w drodze uchwały opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 9, lub przekazać te informacje bez wskazywania towarzystwa, spółki zarządzającej lub osoby, na które została nałożona sankcja w przypadku stwierdzenia, że podanie tych informacji do publicznej wiadomości:
1)
w przypadku danych osobowych - jest nieproporcjonalne względem wagi stwierdzonego naruszenia;
2)
stanowiłoby poważne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego lub będącego w toku postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego;
3)
wyrządziłoby niewspółmierną i znaczącą szkodę uczestnikom rynku finansowego.
12. 
Informacje, o których mowa w ust. 9, są dostępne na stronie internetowej Komisji przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą została nałożona sankcja, są dostępne na tej stronie przez rok.