[Postępowanie kontrolne] - Art. 226. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 226. - [Postępowanie kontrolne] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  226.  [Postępowanie kontrolne]
1. 
Na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji osoba w nim wskazana ma prawo wstępu do pomieszczeń:
1)
towarzystwa - w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem, ze statutem i regulacjami wewnętrznymi oraz z udzielonym zezwoleniem lub zgodą Komisji;
1a)
zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia - w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem, ze statutem albo umową spółki i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz z udzielonym zezwoleniem;
1b)
zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI - w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem;
1c)
alternatywnej spółki inwestycyjnej - w celu sprawdzenia, czy jej działalność jest zgodna z przepisami regulującymi działalność takich spółek, przepisami ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, regulacjami wewnętrznymi ASI lub czy alternatywna spółka inwestycyjna działa zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego;
2)
depozytariusza - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem oraz z umową o wykonywanie funkcji depozytariusza odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3)
podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z funduszem i udzielonym zezwoleniem;
4)
podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane - w celu sprawdzenia, czy działalność tego podmiotu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a także zgodna z prawem oraz ze statutem funduszu inwestycyjnego;
4a)
podmiotu, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane - w celu sprawdzenia, czy działalność takiego podmiotu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a także zgodna z prawem oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną;
4b)
podmiotu, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane - w celu sprawdzenia, czy działalność takiego podmiotu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a także zgodna z prawem oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną;
5)
podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego;
6)
spółki zarządzającej, oddziału spółki zarządzającej lub funduszu zagranicznego, spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do EEA, oddziału tej spółki lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w celu sprawdzenia, czy ich działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6a)
zarządzającego z UE lub jego oddziału znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w celu sprawdzenia, czy ich działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem;
8)
przedstawiciela funduszu zagranicznego lub przedstawiciela funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie obowiązków przedstawiciela funduszu jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem, a także w celu sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny lub fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących do EEA wykonuje działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
agenta płatności - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na rzecz uczestników funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.