[Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami] - Art. 192. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 192. - [Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  192.  [Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami]
1. 
Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego przez podmiot inny niż towarzystwo wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji.
2. 
Zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami oznacza także zezwolenie na zarządzanie pulą wierzytelności.
3. 
Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:
1)
statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;
2)
procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;
3)
schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;
4)
ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;
5)
opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
6)
wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
7)
procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
8)
zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
9)
dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
10)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14.
5. 
Bank krajowy załącza do wniosku zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 5 i 6.
5a. 
Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się odpowiednio.
6. 
Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:
1)
dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;
2)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
3)
wnioskodawca nie daje rękojmi na wykonywanie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.
7. 
Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu.
8. 
O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.
9. 
Podmiot jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, 5 i 7, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości.
9a. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4, przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.
10. 
W przypadku połączenia lub podziału podmiotu innego niż bank krajowy zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.