Art. 178. - [Fundusz rynku pieniężnego] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.681 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  178.  [Fundusz rynku pieniężnego]
1. 
Fundusz inwestycyjny otwarty może być utworzony jako fundusz rynku pieniężnego pod warunkiem, że fundusz lokuje aktywa wyłącznie w:
1)
instrumenty rynku pieniężnego;
2)
depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa.
2. 
Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu nie może być dłuższy niż 90 dni.
3. 
Fundusz, o którym mowa w ust. 1, ma wyłączne prawo używania w nazwie oznaczenia "rynku pieniężnego".
4. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki, jakie muszą spełniać lokaty funduszu, emitenci, poręczyciele lub gwaranci instrumentów rynku pieniężnego, banki krajowe oraz instytucje kredytowe,
2)
zasady oceny bezpieczeństwa lokat z uwzględnieniem zdolności do wywiązywania się emitentów lub banków krajowych, instytucji kredytowych z zobowiązań, w tym przez wskazanie minimalnego poziomu oceny inwestycyjnej (ratingu) dokonanej przez wyspecjalizowane instytucje określone w rozporządzeniu,
3)
przypadki, w których fundusz jest obowiązany zbyć instrumenty rynku pieniężnego,
4)
sposób obliczania maksymalnego średniego ważonego wartością lokat terminu do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu

- w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lokat funduszu rynku pieniężnego.