[Wniosek o wpis; odmowa wpisu] - Art. 70zc. - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 70zc. - [Wniosek o wpis; odmowa wpisu] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  70zc.  [Wniosek o wpis; odmowa wpisu]
1. 
Komisja dokonuje wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI na wniosek:
1)
spółki kapitałowej w organizacji - w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
2)
spółki kapitałowej, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki do sądu rejestrowego - w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem art. 5 rozporządzenia 231/2013, załącza się:
1)
statut lub umowę spółki;
2)
odpis z rejestru przedsiębiorców - w przypadku spółki kapitałowej, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2;
3)
dane osobowe członków zarządu lub rady nadzorczej wnioskodawcy, jak również innych osób, które odpowiadają za wykonywaną przez wnioskodawcę działalność lub nią kierują, wraz z odpisem informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
4)
opis alternatywnych spółek inwestycyjnych wraz ze wskazaniem nazw tych spółek, którymi wnioskodawca zamierza zarządzać, obejmujący:
a)
planowaną łączną wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych tych spółek,
b)
opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej każdej z tych spółek;
5)
adres siedziby zarządzającego ASI.
3. 
Komisja, w drodze decyzji, odmawia wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI, w przypadku gdy:
1)
wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami ust. 2 oraz art. 5 rozporządzenia 231/2013 lub ze stanem faktycznym albo wniosek został złożony przez podmiot nieuprawniony;
2)
z analizy wniosku lub załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca lub osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 3, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
4. 
Bieg terminów określonych w art. 169 i art. 325 § 1 Kodeksu spółek handlowych do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1.