[Odpowiedzialność administracyjna zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających EuVECA] - Art. 229b. - Fundusze... - Dz.U.2022.1523 t.j. - OpenLEX

Art. 229b. - [Odpowiedzialność administracyjna zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających EuVECA] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1523 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  229b.  [Odpowiedzialność administracyjna zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających EuVECA]
1. 
W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA narusza przepisy prawa regulujące działalność zarządzającego ASI wyłącznie w zakresie dotyczącym alternatywnych spółek inwestycyjnych uprawnionych do posługiwania się nazwą "EuVECA", narusza regulacje wewnętrzne lub narusza interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej uprawnionej do posługiwania się nazwą "EuVECA", lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających EuVECA na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi uprawnionymi do posługiwania się nazwą "EuVECA" w zakresie strategii inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne spółki inwestycyjne uprawnione do posługiwania się nazwą "EuVECA", którymi zarządza lub może zarządzać ten zarządzający ASI, albo
2)
wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających EuVECA albo wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI oraz rejestru zarządzających EuVECA, albo
3)
nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł, albo
4)
zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.
2. 
W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuSEF narusza przepisy prawa regulujące działalność zarządzającego ASI wyłącznie w zakresie dotyczącym alternatywnych spółek inwestycyjnych uprawnionych do posługiwania się nazwą "EuSEF", narusza regulacje wewnętrzne lub narusza interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej uprawnionej do posługiwania się nazwą "EuSEF", lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających EuSEF na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:
1)
ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi uprawnionymi do posługiwania się nazwą "EuSEF" w zakresie strategii inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne spółki inwestycyjne uprawnione do posługiwania się nazwą "EuSEF", którymi zarządza lub może zarządzać ten zarządzający ASI, albo
2)
wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających EuSEF albo wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI oraz rejestru zarządzających EuSEF, albo
3)
nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo
4)
zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.
3. 
W odniesieniu do wewnętrznie zarządzających ASI nie stosuje się sankcji określonej w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł na członka zarządu zarządzającego ASI odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie. Sankcja ta może być zastosowana łącznie z sankcją, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2 albo w ust. 2 pkt 1 albo 2.
4. 
Przepisy art. 228 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.